Erhvervsforside

Blyholdigt affald

Affald, der indeholder bly, skal sorteres og bortskaffes til godkendt modtager eller genbrugsstationen. Blyholdigt affald må ikke blandes med andre affaldsfraktioner, og håndteringen må ikke bidrage til forurening af omgivelserne.

Bly er blandt andet benyttet til blyindfattede vinduer, blyinddækninger (skorsten og vinduer), elkabler med blykappe, visse tagrender og mange forskellige typer malinger. Ved slibning på maling, der er mere end 30 år gammelt, kan malingen indeholde bly. Omgivelser skal sikres mod spredning af støv. Bly og cadmium er tidligere også benyttet som stabilisatorer i mange forskellige PVC-holdige byggematerialer så som tagrender, trapezplader og kloakrør. Cadmium blev udfaset i 1992 og blev erstattet af bly.

Afhængigt af indholdet/koncentrationen skal blyholdigt affald behandles på følgende måder:

Affaldstype  Bly  Håndtering 
Rent affald < 40 ppm*  Kan genanvendes efter nærmere regler og ved anmeldelse til kommunen
Forurenet affald 40 - 2.500 ppm* 

Forbrændingsegnet affald anvises til I/S Vestforbrænding

Deponeringsegnet affald anvises til AV Miljø

Farligt affald > 2.500 ppm* Anvises til Ekokem A/S

*ppm = parts per million. 1 mg/kg = 1 ppm.

Anmeldelse af blyholdigt affald skal ske via Byg og Miljø.

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)