Erhvervsforside

Eksempel - Tilbygning til erhvervsejendom

Her er et eksempel på, hvilket tegningsmateriale og hvilke tekniske oplysninger du typisk skal aflevere sammen med din ansøgning om byggetilladelse, hvis du skal bygge en tilbygning til din virksomhed.

Tegningsmateriale:

Situationsplan der viser grunden med alle eksisterende og planlagte bygninger samt parkeringsarealer, adgangsforhold og lignende. Husk at alle småbygninger som overdækninger, udhuse og carporte m.m. også skal fremgå af situationsplanen. Byggeriets afstand til nabo- og vejskel samt til nærmeste bygninger skal være afsat på tegningen. Grundens terrænkoter skal også fremgå af situationsplanen, og hvis terrænet skråner, skal der være tydelige terrænkurver med koteangivelse eller relevante koter afsat (husk at angive kotesystem).

Plantegning der viser tilbygningens udvendige mål, dør- og vinduesbredder, rummål, indretning og de enkelte rums anvendelse (f.eks. gang, kontor, produktion, lager, salgsområde, udstilling, toilet).

Fundament- og afløbsplan der viser placeringen af eksisterende og fremtidige forhold, herunder bundkote på fundament og kloakbrønde.

Snittegning af alle relevante lodrette snit gennem bygningen, målsat og gerne med beskrivelse/redegørelse for anvendte materialer og konstruktioner.

Facadetegninger der viser udformning og tag- og facadehøjder m.m. Hvis terrænet skråner, skal det fremgå af tegningen og være målsat. Furesø Kommune skal fastsætte et niveauplan for byggeriet ved skrånende terræn.

Teknisk redegørelse:

Materialeoplysninger for ydervæg, tag, terrændæk, vinduer m.m., herunder også varmeisolering. Oplysningerne kan du skrive på snittegningerne.

Konstruktionstegninger der viser, hvordan den bærende konstruktion (søjler, bjælker, dragere, spær m.m.) og de enkelte bygningsdele er opbygget.


Brandtekniske oplysninger om flugtveje og redningsforhold, brandcelleinddeling, evt. brandfarligt oplag, anvendelseskategori, brandklassificering af konstruktioner og overflader m.m.

Statiske beregninger 
for de bærende konstruktioner, redegørelse for stabiliteten af bygningen, fastgørelse og vindafstivning af tag m.m. Furesø Kommune vil i særlige tilfælde kræve, at dine beregninger er underskrevet af en anerkendt statiker.

Kloak-, varme- og vvs-oplysninger. Tegning af indvendig rørføring for varmeanlæg og afløb samt tegning af udvendig rørføring for afløb og afvanding af tag, herunder tilslutning til eksisterende ledninger m.m. Husk at dit kloak- og vvs-arbejde skal udføres af en autoriseret mester. Furesø Kommune kontrollerer din mesters autorisation, når vi modtager en anmeldelse af kloak- eller vvs-arbejde.

Energirammeberegning og oplysning om bygningens energiforsyningsformer m.m. 

Ventilation. Oplysninger om tilførsel og fjernelse af indeluft m.m., herunder varmegenvinding, køling, kapacitet m.m.

Diverse.
 Indretning af ubebyggede arealer (adgangsforhold, parkering, eventuel terrænregulering) m.m.
Sidst opdateret 29. maj 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen