Topbillede til fanebladet borger

Nyt fra Seniorrådet

Briller på avis
Seniorrådet informerer om Seniorrådets arbejde.

Seniorguide udgivet af Furesø Seniorråd

 

Du kan ligeledes læse sidste nyt fra Seniorrådets arbejde her på hjemmesiden:

Oktober 2014

I perioden efter sommerferien har Seniorrådet haft en del store (for os) sager til behandling.

Vi har gennemgået budgettet fra ældreområdet og vi har haft møde med ledelsen af området, hvor vi havde lejlighed til at fremlægge vores syn på de tilpasninger der er i budgettet. Budgettet er nu i høring og Seniorrådet har afgivet et høringssvar.

De vanskelige adgangsforhold, der er til Hareskov station blev drøftet. Der arbejdes i øjeblikket på forskellige løsningsforslag. Seniorrådet vil følge arbejdet nøje, da mange ældre har svært ved at komme op til perronerne.

Task force gruppen om ensomhed har afholdt to møder. Der bliver nu udarbejdet et sammendrag af de drøftelser og tiltag der indtil nu er behandlet. Seniorrådet har to pladser i gruppen.

Rehabiliteringscenter i Farum Midtpunkt forventes færdigt i forår 2015. der er i øjeblikket stort behov for plejehjems pladser. Det er en udvikling vi følge på de kommende møder.

Seniorrådet har afholdt halvårlige møde med SSU. Emnet var primært budget 15, herunder Seniorrådets rammebeløb.

Senioravisen for september er udkommet. Indholdet skal nu evalueres inden vi begynder at tilrettelægge næste udgave. Hvis der er læsere af skovgårdsnyt der har kommentarer til senioravisen hører vi meget gerne herom. I kan ringe eller skrive til et rådsmedlem. Telefonnummer og mailadresse findes på kommunens hjemmeside under seniorråd.

 

Marts 2014

Seniorrådet har afholdt velkomstmøde med Borgmester Ole Bondo, formand for SSU Susanne Mortensen samt ledende medarbejdere fra ældreafdelingen i forvaltningen.

Vi fik godkendt vores navneændring, og derefter bød borgmesteren velkommen til en ny valgperiode med de mange opgaver der nu venter. Ole Bondo glædede sig til at fortsætte det gode samarbejde såvel politikere som forvaltning har haft med Seniorrådet.

Kommunens styringsgrundlag blev gennemgået. Med grundlag i visionen: ”vi skaber løsninger sammen” gennemgik Ole Bondo de planer og tiltag, der skal arbejdes med fremover.

Området ”det nære sundhedsvæsen” er nu kommunens store område, hvor det vil være en stor udfordring til alle parter vil være involveret. Der bliver lagt stor vægt på medarbejderinddragelse. Medarbejderne skal have de nødvendige faglige kompetencer og skal kunne arbejde på hele området således at kommunens borgere vil opleve en forbedret kvalitet.

Herefter gennemgik direktør Niels Milo kommunens styringsgrundlag. Niels Milo gennemgik opdelingen af den politiske og administrative styring der er opdelt i Byrådet og Fagudvalgene, Direktionen samt Centre og institutioner.

Endelig gennemgik sundhedschef Annalia Jensen center og –institutionsopbygningen samt en kort oversigt over områdets budget.

Seniorrådet har fået en rigtig god indsigt i dette store område og de store udfordringer der forestår for alle.

Med den indsigt vi her har fået er vi nu klar til at følge de kommende års arbejde.

 

Februar 2013 

Her kan du finde Ældrerådets årsrapport for 2012

Her kan du finde plejehjemsgruppens notat af 2. januar 2013.

Januar 2013

2012 blev for ældrerådet det år, hvor vi blev synlige. Vi har hidtil haft mulighederne gennem aktivitetscentrenes publikationer og nu har vi også fået vores Senioravis, som udsendes sammen med Furesø Avis tre gange om året. Vi har fået mange gode tilbagemeldinger. Vi har også nået meget i 2012: Vi har deltaget i planlægning af den offentlige trafik. Der er kommet en ny busplan, der er en klar forbedring, men vi har stadig ønsker om enkelte rettelser, der vil forbedre anvendelsen af busserne for de ældre borgere. Vi har deltaget i revision af den gamle ældrepolitik, der nu er en politik for Social og Velfærdspolitikken.  Vi har deltaget aktivt i planlægningen af det nye plejecenter i Farum Midtpunkt. Der har været mange møder og ældrerådet har haft mulighed for at komme med flere forslag i forbindelse hermed. Nu glæder vi os til at ombygningen går i gang. Også her vil vi følge processen tæt.

Ældrerådets arbejdsgruppe om plejehjemmene har udarbejdet forslag til forbedring for de borgere, der skal flytte på plejehjem. Det er en stor og svær beslutning for borgere der må opgive sit eget hjem og flytte på et plejehjem. Heldigvis har Furesø gode plejehjem, men der vil altid være rum for forbedringer.

Det nye år bliver jo valgår. Både til byråd og til ældreråd. I skrivende stund ved vi ikke om valg til ældreråd bliver fremmødevalg eller brevstemmevalg. Ældrerådet har nedsat en valggruppe for at forberede valget.

Vi har haft et godt år og der er grund til at sige tak til kommunalbestyrelsen, SSU-udvalget og ledelse og personale på vores plejehjem og ikke mindst til kommunens administration der på alle områder har været åbne for vores synspunkter og meget hjælpsomme.

Vi glæder os til fortsat samarbejde med alle i det nye år.

 

22. november 2012

I ældrerådet har vi brugt meget tid på to store opgaver.

 De sidste brikker er nu ved at falde på plads for plejecenter i Farum Midtpunkt. De forøgede krav om isolering af ydervæggene, har bevirket at lejlighederne bliver lidt mindre. Vi har drøftet det på vores sidste møde, hvor vi kunne gennemgå indretningen. Det har bevirket at vi har fået tegninger fra andre plejehjem. På baggrund af den information vi nu har fået er vi overbevist om at den planlagte indretning et helt OK. Nu venter vi på at arbejdet med ombygningen går i gang.

Fra ældrerådet har vi deltaget i en høring, hvor vej- og trafikgruppen gennemgik de planer for omlægningen af den offentlige trafik i Furesø. For Værløse er de nye planer nu trådt i kraft og ser ud til at fungere tilfredsstillende. Fra ledelsen på Skovgården er der dog rejst et forslag om en lille ændring af stoppestederne, således at ældre får lidt kortere at gå til skovgården. Vi håber at dette kan indarbejdes i den løbende planlægning.

For Farum starter omlægningerne lidt senere. Her resterer der enkelte drøftelser med Movia om den endelige linjeføring, men den samlede trafikplan for Furesø er en klar forbedring. Vi følger naturligvis driften af den offentlige trafik nøje, da dette område er meget vigtigt for kommunens ældre. Alle er velkomne til at rette henvendelse til ældrerådet, hvis de oplever problemer med den offentlige trafik i kommunen.

 

19. oktober 2012

Nu er planlægningsfasen næsten færdig og byggeriet kan gå i gang. Der har været mange rettelser og drøftelser, men nu tegner det rigtig godt. I ældrerådet glæder vi os til at følge ombygningerne ligesom vi har fulgt planlægningen tæt og engageret. Vi er overbevist om at dette pleje- og rehabiliteringscenter bliver et godt center for vores kommune. Når alt står færdigt skal kommunens borgere kun et sted hen til rehabilitering. Det må være en stor lettelse for mange borgere. Vi har et stort ønske om at parkeringsområdet og adgangsvejene også bliver lyse og venlige lige som resten af centeret.

Som man kan se ved selvsyn, har ældrerådet nu fået en god plads på Furesø kommunes hjemmeside. Det er blevet meget lettere at finde os. Alle ældre borgere er velkomne til at rette henvendelse til rådets medlemmer, enten pr telefon eller pr. e-mail

Sammen med vores senioravis er vi nu tydelige for alle borgere i Furesø. Vi glæder os til at høre fra jer.

Næste møde i Ældrerådet er den 5. november.

Sidst opdateret 18. april 2017

Kontakt

Center for Social og Sundhed

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)