Topbillede til fanebladet borger

Opholds- og beskæfigelsekrav for ret til kontant- og uddannelseshjælp

Du skal have haft ophold her i riget i mindst 9 år ud af de seneste 10 år samt opfylde et beskæftigelseskrav, hvis du er indrejst og folkeregistreret her i riget efter 1. januar 2018. Hvis du ikke opfylder disse krav, vil du i stedet kunne få integrationsydelse.

Opholds- og beskæftigelseskrav for ret til kontant- eller uddannelseshjælp

For at opnå ret til kontant- eller uddannelseshjælp skal du pr. 1. januar 2019 opfylde et opholdskrav på sammenlagt 9 års ophold her i riget inden for de seneste 10 år. Opholdskravet var indtil 1. januar 2019 7 år ud af de seneste 8 år.

Udover opholdskravet skal du også opfylde et beskæftigelseskrav, hvis du er indrejst og folkeregistreret her i riget efter 1. januar 2008. Det gælder også i tilfælde, hvor du har været folkeregistreret med virkning fra et tidspunkt, der ligger før 1. januar 2008, hvis du herefter har haft et udlandsophold på mere end 12 sammenhængende måneder og genindrejst den 1. januar 2008 eller senere.  Beskæftigelseskravet betyder, at du skal have haft ordinært arbejde her i riget svarende til fuldtidsarbejde i 2 år og 6 måneder inden for de seneste 10 år.

Hvis du ikke opfylder betingelserne for at få kontant- eller uddannelseshjælp, vil du i stedet kunne få integrationsydelse.

Reglerne gælder for alle der søger om hjælp til forsørgelse pr. 1. januar 2019, og for personer der modtager integrationsydelse ved lovens ikrafttrædelse.

Hvis du modtager uddannelses- eller kontanthjælp ved lovens ikrafttrædelse gælder de nye regler først, hvis din ydelse stopper i minimum i 2 hele kalendermåneder, og du igen søger om hjælp.

I forhold til EU/EØS–borgere gælder kravene ikke i det omfang borgeren efter EU retten er berettiget til hjælpen og har opnået status som arbejdstagere.

Hvis du er dansk eller nordisk statsborger og har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere end 1 år, men ikke opnået status som arbejdstager, kan du alligevel være berettiget til uddannelses- eller kontanthjælp, hvis du har en tilstrækkelig grad af tilknytning til Danmark. Ankestyrelsens principafgørelser 103-16 og 19-17 beskriver praksis på området for henholdsvis danske og nordiske statsborgere. Du kan eventuelt finde afgørelserne på www.retsinfo.dk .

Ophold i udlandet

Ophold i udlandet på sammenlagt 2 måneder pr. kalenderår i forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser m.v. ligestilles med ophold i Danmark, hvis man har beholdt sin bopæl her i Danmark.

Ophold udover 2 måneder pr. kalenderår betragtes derimod som ophold udenfor Danmark. Dette fremgår af Ankestyrelsens principafgørelse A-38-04.

Der gælder særlige regler for personer, der har været udsendt på militærmission for den danske stat under instruktion af forsvaret.  Det samme gælder ophold i udlandet på militær mission under instruktion af udenlandsk eller international myndighed, hvis personen er stillet til rådighed af den danske stat. Perioder, hvor man har opholdt sig udlandet af disse årsager, tæller ikke som ophold i udlandet.

Du kan læse mere om reglerne om kontant- og uddannelseshjælp på Kontanthjaelp på hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål om opholdskrav og forsørgelsesydelser kan du kontakte Ydelse ydelse.sikker@furesoe.dk eller på telefon 72 35 51 00. Du kan også læse mere om reglerne på borger.dk

Søg på borger.dk

Du kan søge om forsørgelsesydelse på borger.dk. Her skal du vælge din kommune og følge vejledningen på siden. Du kan også læse om reglerne her.


  

Sidst opdateret 18. januar 2019

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen