Topbillede til fanebladet borger

Kontanthjælp - hvis du er over 30 år

Er du fyldt 30 år, og kan du ikke forsørge dig selv, vil du kunne modtage kontanthjælp.

Hvem kan få kontanthjælp?

For at få kontanthjælp på voksensats skal du opfylde alle betingelserne:

 • du er fyldt 30 år
 • du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv
 • den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv eller din familie, og at du ikke forsørges af andre
 • dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

 

Senest en uge efter, at du første gang har henvendt dig til Jobcenter Furesø om hjælp, bliver du indkaldt til den første samtale, hvor jobcentret vurderer, om du er jobparat eller aktivitetsparat.

Hvis jobcentret vurderer, at du er i stand til at komme i arbejde inden for en kortere periode, er du jobparat og skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis jobcentret vurderer, at du ikke kan komme i arbejde inden for en kortere periode, er du aktivitetsparat.

 

Straksaktivering betyder, at du som borger hurtigst muligt skal i kontakt til arbejdsmarkedet via jobpraktikker efter du er blevet ledig, så du på sigt kan forsørge dig selv gennem arbejde eller uddannelse. Indsatsen i Jobcenter Furesø foregår så tæt på det almindelige arbejdsmarked og uddannelsessystem som muligt. Samtidig er det vigtigt for Jobcenter Furesø, at indsatsen for den enkelte er sammenhængende og koordineret.

Konkret vil det medføre, at Jobcenter Furesø pr. 15. august 2016 etableres straksaktivering for alle nye modtagere af kontant-og uddannelseshjælp og derved bringer nyledige i direkte kontakt med private og offentlige arbejdsgivere. Straksaktivering vil bestå af jobpraktik (virksomhedspraktik) i enten privat eller offentlig virksomhed. Målgruppen for indsatsen er nye og nuværende modtagere af kontant- og uddannelseshjælp.

 

Du bliver betragtet som jobparat, når du opfylder betingelserne:

 • Du er fyldt 30 år
 • Kommunen vurderer, at du er i stand til at påtage dig et ordinært arbejde, som gør dig i stand til at forsørge dig selv inden for tre måneder.

Hvis kommunen vurderer, at du er jobparat, skal du stå til rådighed for arbejde m.v. og aktivt søge job.

Du skal søge job intensivt

Som jobparat skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og du skal være aktivt jobsøgende. Du skal søge seriøst, realistisk og bredt. Du skal kunne dokumentere din jobsøgning, og du skal løbende registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet.

Jobcentret kan stille yderligere krav til din jobsøgning og gennem klare aftaler sikre, at du reelt står til rådighed.

Senest tre uger fra din første henvendelse til kommunen skal du lægge dit cv ind i Jobnet.

Kommunen – Furesø Jobcenter – indkalder dig til tre samtaler i løbet af de første tre måneder. Formålet med samtalerne er at hjælpe dig med jobsøgning og med at komme i job.

Kommunen kan iværksætte en nytteindsats, hvis den vurderer, det er relevant. Du kan også få andre beskæftigelsesrettede tilbud som fx ansættelse med løntilskud eller virksomhedspraktik, hvis kommunen vurderer, at det er relevant for dig.

Link til jobnet.dk - dit jobcenter online

Opfølgning på din jobsøgning

Jobcentret vil med udgangspunkt i din joblog på Jobnet løbende følge op på, om du søger job tilstrækkeligt seriøst, realistisk og bredt. Er det ikke tilfældet, vil jobcentret stille yderligere krav til din jobsøgning og gennem klare aftaler sikre, at du reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Du skal til samtale med jobcentret mindst 4 gange inden for 12 måneder.

Sanktion, hvis du ikke søger job

Du har som kontanthjælpsmodtager pligt til at stå til rådighed for arbejde og beskæftigelsesfremmende tilbud som fx løntilskud, virksomhedspraktik m.v.
Hvis du ikke lever op til kravene om at stå til rådighed, skal kommunen give dig en sanktion.

Kommunen nedsætter din kontanthjælp, hvis du uden rimelig grund fx:

 • Udebliver fra et aktiveringstilbud eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning
 • Udebliver fra en jobsamtale eller en individuel samtale, herunder en samtale som led i en sygeopfølgning, eller en rådighedsvurdering i jobcentret
 • Undlader at tilmelde dig som arbejdssøgende i jobcentret eller lægge dit cv ind i Jobnet,
 • Undlader at tjekke dine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at du er jobsøgende, og som følge heraf er blevet afmeldt som jobsøgende.

Nedsættelsen af kontanthjælpen bliver foretaget for det antal dage, hvor du er udeblevet m.v. helt eller delvist. Det er en såkaldt periodesanktion. Hjælpen bliver nedsat med ydelsen for en hel dag, uanset hvor mange timer du rent faktisk er udeblevet pr. dag.

Kommunen nedsætter også din kontanthjælp, hvis du uden rimelig grund fx:

 • Ophører med et arbejde
 • Afviser tilbud om arbejde
 • Undlader at give jobcentret eller din arbejdsgiver besked om, at du er syg
 • Undlader efter krav fra jobcentret at søge konkrete job
 • Undlader at overholde aftaler om jobsøgning
 • Undlader at registrere dine jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på Jobnet inden for den frist, som kommunen har fastsat.

Du skal arbejde for din kontanthjælp

Hvis du ikke kommer i job, vil du senest efter tre måneder blive mødt med krav om at arbejde for din kontanthjælp, fx i en nytteindsats.
Nytteindsats kan bestå i samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere. Det kan fx være at tage plejehjemsbeboerne med på en ekstra tur, at lave supplerende kundeservice på et hospital ved fx at hjælpe pårørende med at finde rundt eller at gå til hånde og hjælpe en pedel med småopgaver på en uddannelsesinstitution.

Kommunen kan iværksætte en nytteindsats, hvis den vurderer, at det er relevant. Du kan også få andre beskæftigelsesrettede tilbud, fx ansættelse med løntilskud eller virksomhedspraktik, hvis kommunen vurderer, at det er relevant for dig.

 

 

Du bliver betragtet som aktivitetsparat, når du opfylder betingelserne:

 • Du er fyldt 30 år
 • Jobcentret vurderer, at du ikke kan påtage dig et ordinært arbejde, som gør dig i stand til at forsøge dig selv inden for tre måneder, fx fordi du har sammensatte eller komplekse problemer af fx faglig, social eller helbredsmæssig karakter.

Tidlig og helhedsorienteret indsats, hvis du har komplekse problemer

Hvis du er aktivitetsparat, vil kommunen hurtigst muligt og senest efter seks måneder sørge for, at du får en helhedsorienteret indsats. Indsatsen skal afspejle dine individuelle behov og sikre, at du får en jobrettet indsats og hjælp. Det drejer sig om indsatser som fx:

 • Indsats rettet mod arbejde
 • Tæt opfølgning på din indsats
 • Har behov for en mentor
 • Har været indlagt med en psykisk lidelse?
 • Har siddet i fængsel?

 

For modtager af integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Hvis du modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, er der pr. 1. oktober 2016 en grænse for, hvor meget du månedligt samlet set kan modtage af følgende ydelser:

 • Integrationsydelse
 • Uddannelseshjælp
 • Kontanthjælp
 • Særlig støtte
 • Boligstøtte

Loftet bliver fastsat individuelt og afhænger af, om du er forsørger, gift/samlevende eller enlig. Loftet betyder, at du i fremtiden risikerer at få mindre i særlig støtte og boligstøtte, hvis du ikke aktivt søger arbejde. Loftet medfører nemlig, at der er større gevinst ved at arbejde, og jo mere du arbejder, desto mere kan du få i boligstøtte og særlig støtte, inden du ”rammer loftet”. Den grænse kaldes ’kontanthjælpsloftet’.

Læs mere:
Kontanthjælpsloftet for modtagere af integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp

 

225-timersreglen er et krav om, at du skal opfylde et arbejdskrav på 225 timers ordinært og ustøttet arbejde, hvis du fortsat skal kunne modtage fuld integrationsydelse, fuld uddannelseshjælp eller fuld kontanthjælp.

Læs mere:
225-timersreglen (nyt vindue)

Sidst opdateret 27. juli 2018

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen