Topbillede til fanebladet borger

Retningslinjer for at inddrage og undtage områder fra klassificeringen

I Furesø Kommune er kun undtaget områder fra klassificeringen, hvorfor der under de enkelte retningslinjer ikke er henvist til inddragelse af områder. Det ændrer ikke på, at retningslinjerne er ens for at inddrage og undtage områder fra klassificeringen. Furesø Kommune har valgt at opdele byzonen i 14 delområder, som er beskrevet i hvert deres skema med kommunens argumentation for at fastholde henholdsvis undtage delområdet fra klassificeringen. Nederst på siden under "Relevante filer" kan du hente skemaerne samt et kort over områdeklassificeringen.

Størrelse

De områder, som kan undtages fra områdeklassificeringen, skal have en størrelse svarende til et kvarter eller en bydel.

I større byområder svarer det til områder større end ca. 20 hektar med mindre andet særligt, såsom historik eller dokumentation taler herfor.

I mindre bysamfund svarer det til ca. en femtedel af byen.

Afgrænsning

Udover de enkelte områder skal have en vis størrelse, skal det enkelte område samtidig være sammenhængende og uden udstansninger.

Området bør så vidt muligt:

  • adskille sig fra omgivelserne i kraft af bebyggelsestype og -alder. Byområder med tæt bebyggelse og høj bebyggelsesprocent (større end ca. 20%) undtages som udgangspunkt ikke fra klassificeringen.
  • være afgrænset af veje eller topografiske landskabselementer - f.eks. støjvolde, åer, veje, stier.

Anvendelseshistorie

Områderne bør have en ensartet anvendelseshistorie. I klassificeringen af områderne har der været særlig opmærksomhed på tilstedeværelsen af grusgrave, renseanlæg, gartnerier, fyldpladser, gasværker, skydebanearealer, slaggedeponier samt industri.

Alder

Undersøgelser af diffus forurening har vist, at bydele etableret senere end ca. 1940 med rimelighed kan forventes ikke at være lettere forurenede som helhed, hvilket ikke udelukker at enkelte ejendomme kan være berørt at lettere forurening. Dette gælder selvsagt ikke, hvis der i områder er andre kilder til forurening, som f.eks. industri, stærkt befærdede veje eller der er foretaget terrænregulering ved tilkørsel af lettere forurenet jord.

Der skelnes således mellem byudvikling/udstykning før og efter ca. 1940, hvor udstykninger før ca. 1940 vil betyde, at området fastholdes i klassificeringen. Industriområder er dog uanset alder fastholdt i klassificeringen.

Forureningsoplysninger

En forudsætning for at undtage områder fra områdeklassificeringen må nødvendigvis være, at der ikke foreligger konkrete oplysninger, som peger på generel forekomst af lettere forurening i området. Enkeltstående punktkildeforureninger, som kan knyttes til en veldefineret kilde, f.eks. en olietank, bruges ikke som udtryk for at området generelt er lettere forurenet.

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.