Topbillede til fanebladet borger

Dispensationer til ændring af beskyttede sten- og jorddiger

Klageberettigede kan klage

Bestemmelser i museumslovens §§ 29t til 29x giver klageberettigede mulighed for at klage over kommunens afgørelser om dispensation til ændringer af beskyttede sten- og jorddiger.

Hvem er klageberettiget

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø samt landsdækkende foreninger og organisationer, som har varetagelsen af væsentlige rekreative interesser som formål.

Behandling af klager

Klage skal sendes til Furesø Kommune, som sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr. ved behandling af klager. Du kan finde vejledning om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)