Topbillede til fanebladet borger

Byggeansøgningers sagsforløb

Foto af pil gennem labyrint
Her kan du læse, hvordan vi håndterer din ansøgning, og hvad der er et sædvanligt sagsforløb for en ansøgning om byggearbejde.

>> Vi modtager din ansøgning

Journalisering

Når vi modtager din ansøgning opretter vi en sag elektronisk og materialet/dokumenterne bliver journaliseret på sagen.

Vi modtager gerne din ansøgning digitalt via www.bygogmiljø.dk. Hvis du ikke har adgang til Byg og Miljø, kan du undtagelsesvis stadig søge om tilladelser ved at sende din ansøgning via email til furesoe@furesoe.dk.

Sender du ansøgningen digitalt eller pr. e-mail kan det give anledning til forviklinger, hvis du også sender ansøgningen med almindelig post.

Brug kommunens mailadresse for at undgå, at din mail havner hos en medarbejder, der er syg, på ferie eller på anden måde er forhindret i at besvare din e-mail.

Det er ikke nødvendigt at sende en kopi til os af gamle tegninger og andre papirer for ejendommen, som allerede findes i vores arkiv.

Screening

Din sag bliver efterfølgende screenet af en sagsbehandler i afdelingen, som indledningsvis ser på, hvad sagen drejer sig om, og hvilke tilladelser den kræver.

Den sagsbehandler, der screener din sag, er ikke nødvendigvis den sagsbehandler, der senere behandler sagen.

Kommunikation med ansøger

Det er altid ansøger vi korresponderer med i sagen – det vil sige enten dig eller den rådgiver, som du har givet fuldmagt til at søge på dine vegne.

Hvis du har en byggerådgiver eller anden til at søge på dine vegne, kan du kontakte din ansøger vedrørende spørgsmål til sagen, før du eventuelt kontakter os.

Vi anbefaler altid, at du får en byggerådgiver til at hjælpe dig med din ansøgning. Regler for byggearbejder er indviklede og kan være svære at forstå, hvis man ikke har et indgående kendskab til fagområdet.

Kvittering

På baggrund af screeningen sender vi en kvittering for sagen og lægger den til sagsbehandling.

Hvis vi ved screeningen konstaterer, at der mangler oplysninger, før vi kan behandle sagen, skriver vi i kvitteringsbrevet, hvilke oplysninger vi umiddelbart mangler for at kunne behandle ansøgningen. Sagen bliver ikke lagt til sagsbehandling, før vi har modtaget alle de oplysninger, vi har brug for.

Kræver sagen andre tilladelser i form af dispensation, landzonetilladelse eller andet, har vi erfaring for, at byggeprojektet ofte bliver justeret undervejs i sagsforløbet. Derfor er det ofte nødvendigt, at du sender en revideret/suppleret ansøgning, inden vi kan give endelig byggetilladelse.

Eventuelt supplerende materiale

Hvis vi har bedt om supplerende oplysninger til din sag, før vi kan behandle den, får ansøger ikke en kvittering yderligere, når vi modtager det supplerende materiale. Materialet bliver lagt i sagen, som derefter lægges til sagsbehandling.

Er det åbenlyst, at der fortsat er mangler i sagen, vil ansøger dog få et brev om, hvilke oplysninger der fortsat mangler, og sagen bliver stadig ikke lagt til sagsbehandling.

Når du sender supplerende oplysninger til en sag, behøver du ikke at sende de første oplysninger igen. Det kan give anledning til forviklinger, og forlænger journaliseringsprocessen. 


>> Sagen venter på sagsbehandling

Hvorfor?

Grunden til, at din sag må vente på sagsbehandling, er, at vi af forskellige årsager ikke kan behandle sagerne i samme flow, som vi modtager dem. Behandlingen af én sag kan kræve flere afgørelser, drøftelse af sagen med kollegaer, møde med ansøger, forelæggelse for Planudvalget, høring af andre myndigheder eller berørte parter. Der er ikke to sager, der er ens, og hvor meget sagsbehandling der ligger i sagerne før din ansøgning, kan vi ikke forudsige.

Læs her om sagsbehandlingstiden for sager under Planudvalget.

Hvornår bliver sagen behandlet?

Som udgangspunkt bliver sagerne behandlet efter, hvornår de er fuldt oplyst og klar til sagsbehandling.

>> Vi behandler sagen

Byggetilladelse

Vi giver først byggetilladelse, når alle øvrige tilladelser er givet. Kræver dit byggearbejde f.eks. dispensation, tilladelse til at flytte overkørslen, landzonetilladelse eller andet, skal disse tilladelser være meddelt inden.

Opfylder dit byggeri alle gældende bestemmelser i bygningsreglementet, lokalplanen/byplanvedtægten m.v. skal sagen  som udgangspunkt ikke forelægges andre parter, før vi kan give byggetilladelse. 

Dispensation

Inden vi træffer en afgørelse om dispensation, skal ansøgningen eventuelt til høring hos naboer, foreninger og lignende interessenter. Høringsfristen er mindst to uger. Nogle sager afgør forvaltningen, andre sager bliver forelagt Planudvalget. 

Dit byggeri kan f.eks. kræve dispensation fra lokalplaner/byplanvedtægter, skovbyggelinjer, søbeskyttelseslinjer, fredningsbestemmelser, bygningsreglementet m.fl. 

Overkørsel

Skal du flytte overkørslen til din ejendom, skal vejmyndigheden give tilladelse. Vejlovgivningen har særlige regler om oversigtsforhold, trafiksikkerhed m.m.

Du behøver ikke sende en særskilt ansøgning, da vi ellers videresender sagen til Vej og Park, som er vejmyndighed. Husk at gøre opmærksom på i ansøgningen, at du ønsker at flytte overkørslen.

Ønsker du at flyttes overkørslen til en anden vej end den nuværende, kan det medføre, at ejendommen skal have ny adresse. Det er Furesø Kommune der fastsætter adresser og husnumre

Nedsivningstilladelse

Hvis du skal etablere en faskine til nedsivning af overfladevand, skal du først have en tilladelse fra Natur og Miljø.

For ansøgningen om nedsivning skal du udfylde en blanket, som du skal vedlægge ansøgningen for byggeriet eller sende direkte til Natur og Miljø.

Landzone

Mange byggearbejder i landzone kræver landzonetilladelse. Sagen skal eventuelt til høring hos naboer, foreninger og lignende interessenter før vi giver tilladelse eller afslag. Nogle sager afgør forvaltningen, andre sager bliver forelagt Planudvalget. Landzonetilladelser skal offentliggøres med en høringsfrist på fire uger, inden tilladelsen kan udnyttes og vi kan give en nødvendig byggetilladelse.  


>> Øvrige nyttige oplysninger 

Hvem kan du kontakte undervejs

Har du spørgsmål til os undervejs, før der er en sagsbehandler på sagen, kan du altid kontakte sekretariatet, som kan svare på de fleste generelle spørgsmål og guide dig rundt på hjemmesiden, eller sørge for, at du bliver ringet op af en sagsbehandler med særligt kendskab til netop din sag.  

Hvor langt er min sag?

Vi kan ikke svare dig på, hvor lang tid der går, før din sag bliver behandlet. Det skyldes, at vi ikke ved, hvor komplicerede sagerne før din sag er, og hvor mange andre sager med lovbunden tidsfrist vi modtager i perioden. Ansøger hører fra os, så snart som muligt. 

Hvem er din sagsbehandler?

Vær ikke bekymret, fordi vi ikke har fastlagt en sagsbehandler til din sag. Det gør vi først, når sagsbehandlingen starter. På den måde undgår vi, at sagsbehandlingstiden bliver forlænget på grund af ferie, sygdom eller andre opgaver hos den enkelte sagsbehandler.

Økonomipost og mail

Når vi sender breve, benytter vi som udgangspunkt digital post. Borgere som er fritaget for digital post, modtager almindelig brev som økonomipost.

Fandt du ikke svar på hjemmeside?

Har du spørgsmål du ikke fandt svar på her på hjemmesiden, så modtager vi gerne et tip pr. e-mail.
Sidst opdateret 21. juli 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen