Topbillede til fanebladet borger

Eksempel på sagsmateriale for en byggesag

kridthus
Her er et eksempel på, hvilket tegningsmateriale, beskrivelse og teknisk dokumentation du typisk skal aflevere, når du skal bygge tilbygning eller nyt enfamiliehus.

Tegningsmateriale (ansøgningen):

Situationsplan

der viser grunden med alle eksisterende og planlagte bygninger samt parkeringsarealer, adgangsforhold og lignende. Husk at alle småbygninger som drivhuse, overdækninger, udhuse, carporte og legehuse også skal fremgå af situationsplanen. Byggeriets afstand til nabo- og vejskel samt til nærmeste bygninger skal være afsat på tegningen. Tinglyste byggelinjer skal også fremgå. Grundens terrænkoter skal være vist på situationsplanen, og hvis terrænet skråner, skal der være tydelige terrænkurver med koteangivelse eller relevante koter afsat (husk at angive kotesystem).

Arealberegning

der indeholder en beregning for den fremtidige bebyggelsesprocent, udnyttelsesgrad eller bebygget areal. Hvis der er fastsat regler for din ejendom i en lokalplan eller i en deklaration, skal du udføre beregningen efter de regler der var gældende da planen/deklarationen blev vedtaget/tinglyst. På få ejendomme i Furesø Kommune er der ikke fastsat regler for udnyttelse af grunden i en lokalplan/deklaration. På disse ejendommen gælder reglerne om bebyggelsesprocent i bygningsreglementet. Læs mere her om lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer

Plantegning

der viser bygningens udvendige mål samt oplysning om de enkelte rums anvendelse f.eks. gang, værelse, toilet. Oplysningerne skal vi bruge til at indberette i BBR og eventuelt i forbindelse med en vurdering i en dispensationssag.

Facadetegninger

der viser udformning og tag- og facadehøjder m.m. Hvis terrænet skråner, skal det fremgå af tegningen og være målsat. Furesø Kommune skal fastsætte et niveauplan for byggeriet ved skrånende terræn. På facadetegningerne kan du også indtegne højdegrænseplanerne i forhold til vej- og naboskel.

Materialeoplysninger m.m.

Ydervægs- og tagmateriale, opvarmningsform m.m. skal vi blandt andet indberette i BBR samt bruge til kontrol af at eventuelle materialekrav i lokalplanen er overholdt. 

Byggeskadeforsikring

Ved blandt andet nye enfamiliehuse, skal du vedlægge en kopi af byggeskadeforsikringen, hvis det er en ekstern rådgiver/entreprenør, som står for af opføre byggeriet (gælder ikke for tilbygninger). 

Dispensationsansøgning

Hvis det du ønsker at bygge afviger fra, hvad der er tilladt i området, kan du sende en begrundet ansøgning til os og forsøge at opnå dispensation.

Teknisk dokumentation m.m. (inden ibrugtagning):

Byggeskadeforsikring

Senest når du tager nye boliger i brug, skal du sende dokumentation til Furesø Kommune for, at du har tegnet byggeskadeforsikring, og at præmien er betalt (gælder ikke for tilbygninger).

Energimærkning 

Senest ved afslutning af byggearbejdet skal du sende energimærkningen af bygningen til Furesø Kommune (gælder ikke for tilbygninger).

Tæthedsprøvning

Inden vi kan afslutte byggesagen, skal du dokumentere at kravet om lufttæthed i bygningen er overholdt (gælder ikke for tilbygninger). 

Erklæring for teknisk dokumentation

skal du sende til Furesø kommune senest når du tager din tilbygningen eller dit nybyggeri i brug. Erklæringen skal være vedlagt alt relevant teknisk dokumentation (i særskilt kuvert eller andet tydeligt omslag). Kommunen opbevarer den tekniske dokumentation, men vi foretager ingen sagsbehandling. Teknisk dokumentation kunne f.eks. består af følgende syv forhold:

1. Fundament- og afløbsplan

der viser placeringen af eksisterende og fremtidige forhold, herunder bundkote på fundament og kloakbrønde.

2. Konstruktionstegninger

der viser, hvordan den bærende konstruktion (søjler, bjælker, dragere, spær m.m.) og de enkelte bygningsdele er opbygget.

3. Snittegning

af alle relevante lodrette snit gennem bygningen, målsat og gerne med beskrivelse/redegørelse for anvendte materialer og konstruktioner.

4. Statiske beregninger

eller tilsvarende dokumentation (f.eks. tabelopslag) for de bærende konstruktioner, redegørelse for stabiliteten af bygningen, fastgørelse og vindafstivning af tag m.m.

5. Kloak-, varme- og vvs-oplysninger.

Tegning af indvendig rørføring for varmeanlæg og afløb samt tegning af udvendig rørføring for afløb og afvanding af tag, herunder tilslutning til eksisterende ledninger m.m. Husk at dit kloak- og vvs-arbejde skal udføres af en autoriseret mester. Furesø Kommune kontrollerer din mesters autorisation, når vi modtager en anmeldelse af kloak- eller vvs-arbejde. Hvis du skal etablere faskine, skal du huske at søge nedsivningstilladelse.

6. Energirammeberegning

eller redegørelse for tilbygningen i forhold til de lempeligere bestemmelser i bygningsreglementet for tilbygninger, herunder skal du blandt andet redegøre for U-værdier for bygningsdele samt redegørelse for, at dør- og vinduesareal højst udgør 22 % af det opvarmede etageareal i tilbygningen, herunder linjetab m.m.

7. Diverse.

Det skal blandt andet også fremgå af materialet i sagen, at kravene til ventilation af alle rum er overholdt, at alle beboelsesrum har redningsåbninger, hvordan din bolig bliver opvarmet, hvordan den ubebyggede grund er indrettet (adgangsforhold, parkering, eventuel terrænregulering) m.m.
Sidst opdateret 21. juni 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen