Topbillede til fanebladet borger

Om idrætstalentlinjen

Sammenhold
På denne side kan du læse mere om, hvad der kræves for at blive betragtet som et idrætstalent, få information om rammerne for undervisningen og træningen og blive klogere på, hvad Talentkoordinatoren og Talentudvalget er.
 

 

For at søge om optagelse er det en forudsætning, at du dyrker din sport på et højt niveau. Du behøver ikke at dyrke idræt på landsholds-niveau for at blive optaget, men du og din træner skal kunne svare ja til følgende kriterier:

 • Du brænder for din sport og har et sportsligt potentiale, som du har ambitioner om at udvikle yderligere
 • Du har viljen og interessen i et stigende træningsomfang, og du prioriterer din sport meget højt
 • Du træner på et ambitiøst niveau og bruger flere timer om ugen på din sport til fx både fysisk træning, mental træning etc., udover de timer du bruger på kampe og stævner
 • Du deltager i kampe/konkurrencer på højest mulig sportslige niveau i din idrætsforening
 • Din idrætsforening vurderer, at dit sportslige udviklingspotentiale rækker til et meget højt niveau (fx højeste mesterskab eller nationalt niveau) inden udgangen af dine teenageår
 • Du er motiveret for at udvikle dine faglige evner på linje med de sportslige.

Opfylder du disse krav, kan du søge om optagelse på Furesø Kommunes idrætstalentlinje.

 

 

Grundlæggende følger du den almindelige undervisning der svarer hhv. 7., 8. og 9. klasser. Din 9. klasse afsluttes med en almindelig afgangsprøve, hvilket betyder, at du på lige fod med andre unge, kan søge ind på ungdomsuddannelser efterfølgende.

Men der vil være nogle særlige forhold for idrætstalentlinjen, herunder:

 • Mulighed for morgentræning to gange om ugen
 • Der bliver i et gensidigt samarbejde mellem dig, din familie,  forening og skolen, taget hensyn der gør, så du kan få mest muligt ud af både idræt og skolegang. Der vil være forståelse for deltagelse i træningslejre og stævner og i pressede perioder med f.eks. mange stævner eller træningslejre kan der laves særaftaler i forhold til fx afleveringsdatoer. I mere særlige tilfælde kan der også laves aftaler om mængden af afleveringer, men altid ud fra en individuel vurdering og i samarbejde med lærerne.
 • Det er naturligt at lærerne i en talentklasse forsøger at tone emnerne undervisningen i retning af elitesport når det giver mening. I biologi kan man f.eks. gå mere i dybden med begreber som træningseffekt eller måling af iltoptagelse. I historie kunne man forestille sig et delemne om De Olympiske Leges historie. Men generelt skal du regne med at få undervisning der følger folkeskolens formål.
 • Timer til valgfag bruges til morgentræning, træningsmæssig understøttelse og lektiehjælp.

 

Hvis du får en skade?

Hvis du får en skade eller af anden årsag ikke længere kan dyrke sport på et højt niveau, kan du stadig gå på linjen sammen med sine kammerater og gøre din skolegang færdig her.

 

Hvis du ikke længere ønsker at gå på idrætstalentlinjen?

Hvis du ikke længere ønsker at gå på idrætstalentlinjen, er det selvfølgelig muligt at stoppe. I så fald er det din hjemkommune, der skal opfylde undervisningsforpligtelsen.

Hvis du er bosat i Furesø Kommune, så er det bestemmelserne i styrelsesvedtægt for Furesø Kommunens skolevæsen der er gældende. Det betyder, at hvis du er blevet optaget på talentlinjen og har gået der mere end tre måneder, kan du ikke – uanset årsagen til ønsket om at forlade talentlinjen igen – forvente at blive genoptaget på din tidligere skole og/eller distriktsskolen.

Du vil kunne komme tilbage på din oprindelige skole og/eller distriktsskolen, hvis der stadig er plads - det vil sige hvis der er max 24 elever i klassen. Hvis der ikke længere er plads på din oprindelige skole, vil du få tilbudt en plads på en af de andre skoler i kommunen.

 

 

På idrætstalentlinjen skal du træne om morgenen to gange om ugen. Det er den enkelte elevs klub der evt. i samarbejde med andre klubber, der i udgangspunktet varetager morgentræningen.

Eleverne møder på skolen umiddelbart efter endt morgentræning. Tidspunkterne for morgentræningen bliver fastsat i tæt samarbejde med de deltagende klubber. I skoleåret 2018/2019 er mødetiden tirsdag og torsdag morgen kl. 10.10. Timerne til morgentræning bliver taget fra timerne til valgfag, som talenteleverne ikke deltager i.

Morgentræningen kan foregå på flere måder:

 • I din idrætsforening sammen med en kvalificeret træner fra din forening
 • I en anden idrætsforening sammen med en anden træner, hvor træningsformerne passer til din træning   
 • I et motionscenter, fx i træningscenteret i Farum Arena, eller på egen hånd
 • Du kan også bruge timerne til at lave lektier forudsat, at der trænes på et andet tidspunkt i stedet.
 • Hvis der er tiltrækkelig med elever i talentkasserne til, at der på skolen kan laves et morgentræningshold i f.eks. basket eller boldtræning, vil der kunne etableres et hold på skolen. Det er muligt for skolen at opkræve et gebyr fra idrætsklubben for morgentræning på skolen på 2000 kr. for et helt skoleårs morgentræning.

Morgentræningen er ikke at regne for skoletid. Dog er der en forventning om, at skolen bliver inddraget således at der bliver meldt / koordineret fravær med skolen ift. morgentræningen. Det er den enkelte klub der økonomisk står for morgentræningen. Da morgentræningen ikke er at regne for skoletid, kan klubben vælge at øge kontingentet for elever der deltager i morgentræning.

Talentkoordinatoren har i samarbejde med dig og din forening ansvaret for, at du har et sted at modtage morgentræning.

 

 

På Stavnsholtskolen er der ansat en talentkoordinator. Taentkoordinatoren er en lærer med kendskab til skolen og idrætslivet, som bl.a. etablerer og koordinerer samarbejdet med klasserne, varetager aftaler med de forskellige trænere/klubber, indgår i klubsamarbejder, håndterer optagelsesprocedure og forældrehenvendelser, og markedsfører linjen.

Talentkoordinatoren Rasmus Kalle Saaby er i forvejen lærer på skolen og har været der de sidste 9. år. Derudover har Rasmus tidligere været ungdomslandstræner for rolandsholdet, bl.a. med ansvar for talentudvikling. Før det, har han gennem mange år været eliteroer bl.a. med en fortid på diverse U19 og U23 landshold. Lige som de unge mennesker på idrætstalentlinjen, har han været selv haft en lidt anderledes skolegang, idet han tog sin studentereksamen i en Team Danmark-klasse.

 

 

Styregruppens primære opgave er, at sørge for, talentlinjen har rammer, der gør, at eleverne kan koncentrere sig om deres sport og skolegang med størst muligt udbytte. Desuden kan de være med til, at vurdere elevernes ansøgninger og evt. gennemføre samtaler samt give tilsagn eller afslag på optagelse.  

Stryregruppen består af:

 • To repræsentanter fra forvaltningen
 • Afdelingslederen for udskolingen på Stavnsholtskolen
 • Talentkoordinatoren på Stavnsholtskolen
 • En repræsentant fra FC Nordsjælland
 • En repræsentant for de øvrige foreninger, repræsenteret gennem et medlem af Furesø idrætsråd.

 

Sidst opdateret 10. januar 2019

Kontakt

Idrætstalentlinjens talentkoordinator

Stavnsholtskolen
Stavnsholtvej 43
3520 Farum

Tlf.: 2342 1932
Email: idraetstalentlinje@furesoe.dk