Topbillede til fanebladet borger

Anvisning af pladser i dagtilbud

Børnehavebørn i rundkreds
Opskrivning til venteliste, udmeldelse af dagtilbud eller FFO, pasningsgaranti med mere.

Pasningsgaranti

Pasningsgarantien fastsættes til en måned fra opskrivning eller behovsdato hvis denne er senere end en måned fra opskrivning.

Anciennitet til vuggestue/dagpleje/integreret institution

Anciennitet tildeles fra den dato, pladsanvisningen modtager ansøgning. Opskrivning kan ske fra barnets fødsel.

Anciennitet til børnehave/børnehavedel i integreret institution

Når barnet er indmeldt i vuggestue/dagpleje, vil barnet få anciennitet fra to års fødselsdagen ved opskrivning til børnehave.

Anciennitet for tilflyttere

Tilflyttere får anciennitet fra den dato ansøgningen modtages i kommunen. Opskrivning til en plads i Furesø kommune kan ske, når man kan dokumentere tilflytning. Det er en forudsætning, at barnet har folkeregisteradresse i kommunen for at få anvist en plads.

Søskende

Søskende søges så vidt muligt optaget i samme dagtilbud.

Barnets særlige sociale og pædagogiske behov

Kommunen kan dispensere fra gældende visitationsprincipper, hvis det vurderes nødvendigt af hensyn til barnets tarv.

Tildeling af plads

Såfremt prioriteret ønske ikke kan imødekommes, bevares ancienniteten til den først ønskede institution, såfremt dette ønskes. Eventuelt skift til den ønskede institution kan tidligst ske efter 3 måneder, såfremt særlige forhold ikke taler imod.

Flytning fra kommunalt tilbud til privat tilbud

Furesø Kommune ordner det administrative, når børn fx skal flytte fra daginstitution til folkeskole. Når der flyttes fra kommunalt tilbud til privat tilbud er det forældrenes opgave selv dels at melde sig ud af det kommunale tilbud og ind i det private. Sker udmelding fra det kommunale system ikke, står barnet stadig som opskrevet i Furesø Kommunes tilbud, selv om man har fået plads i et privat tilbud, og der skal betales for pladsen.

Midlertidig udmeldelse (orlov)

Ved orlov gælder pasningsgarantien og det tilstræbes at barnet kan vende tilbage til samme institution efter endt orlov.

Sidst opdateret 04. maj 2018

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)