Topbillede til fanebladet borger

Tilskud til privat børnepasning i Furesø

Børn fra daginstitutionen Cirklen er med til indvielse af kommunens nye træningspavilloner.
Er du interesseret i selv at finde den person, der skal passe dit barn? Så giver Furesø Kommune tilskud til forældre, der vælger privat børnepasning i stedet for at benytte en plads i en kommunal daginstitution.

Formål

Formålet med ordningen er, at give jer som forældre større indflydelse og valgfrihed med hensyn til, hvordan I ønsker at få jeres barn passet, når andre end I selv passer barnet.

Hvem kan få tilskud

Tilskuddet gives efter Dagtilbudslovens §80 og kan søges af forældre, som er bosat i kommunen og som har børn i alderen fra 24 uger til start i børnehaveklasse. Tilskuddet gives ikke til forældre, der selv passer barnet.

Hvem kan forældre indgå aftale med

  • en enkelt person
  • en privat pasningsordning

Forældrene skal indgå en skriftlig aftale med den person eller pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Dokumentation skal derfor indsendes til kommunen inden tilskuddet kan udbetales. Du kan få et oplæg til kontrakt og lønseddel ved henvendelse til pladsanvisningen@furesoe.dk.

Tilskuddet

  • kan ikke anvendes til forældre, der selv passer barnet
  • er skattepligtig indkomst (B-indkomst) for den person, som passer barnet     
  • bevilges kun til ansættelse af børnepasser med opholds- og arbejdstilladelse i Danmark          
  • kan ikke anvendes til au-pairs
  • udbetales når løndokumentation er fremsendt

Hvis forældrene uretmæssigt har fået udbetalt tilskud, gælder de almindelige tilbagebetalingsregler i henhold til Dagtilbudsloven.

Godkendelse og tilsyn

Kommunen skal godkende den enkelte børnepasser eller pasningsordning for at sikre, at de personlige forudsætninger samt de fysiske rammer er forsvarlige.

Kommunen skal godkende børnepasseren og pasningsstedet inden tilskuddet udbetales. Herefter fører Kommunen løbende tilsyn med pasningsordningen blandt andet ved at aflægge uanmeldte besøg på pasningsstedet.

Kommunen skal indhente børneattest og straffeattest på børnepasser og alle øvrige voksne over 15 år bosiddende på samme adresse.

Forældrene har pligt til at orientere kommunen om ændringer i en pasningsaftale.

Løn og ansættelsesvilkår

Kommunen er ikke arbejdsgiver. Det er forældrene og børnepasser, der aftaler løn m.v. for børnepasningen. Forældrenes forpligtigelse overfor børnepasseren afhænger af hvilken type pasningsordning, der er tale om. Bemærk at der kan være forskel på, om forældrene er arbejdsgiver for børnepasseren eller denne er selvstændig erhvervsdrivende.

Lønnen udbetales til børnepasseren som B-indkomst – det vil sige, at børnepasseren selv skal sørge for at indbetale AM-bidrag og skat af den udbetalte løn. Læs mere om B-indkomst på Skats hjemmeside.

Forældrene skal indbetale ATP-bidrag (arbejdsgivers og ansattes andel) og eventuelt feriepenge, og i den forbindelse skal forældrene have et CVR-nummer. Læs mere om indbetaling af ATP på Virks hjemmeside.

Lønmodtagere har ret til 5 ugers ferie. Det skal aftales med børnepasseren, om der gives løn under ferie, eller feriepengene indbetales til Ferie-Konto. Læs mere om indbetaling af feriepenge på Virks hjemmeside.

Arbejdsskade

Forældrene har pligt til som arbejdsgiver, at tegne en arbejdsskadeforsikring, hvis ansattes timetal overstiger 400 timer i et kalenderår. Nærmere oplysninger kan fås hos Forsikring og Pension.

Sygdom

Når forældrene ansætter en børnepasser, betragtes de som arbejdsgiver efter loven om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Normalt ansættes børnepasseren månedsvis med løn under sygdom og for søgnehelligdage svarende til, at pasningstilskuddet fra kommunen ifølge pasningsaftalen ydes månedsvis. Nærmere vejledning kan fås hos Den Sociale Ankestyrelse.

Hvis børnepasser er selvstændig erhvervsdrivende

Foretages pasningen af en selvstændig erhvervsdrivende, påhviler der ikke forældrene forpligtigelser efter skattelovgivningen med hensyn til indeholdelse af skat, arbejdsmarkedsbidrag m.v.

Administration af løn mv.

Furesø Kommune kan tilbyde dig, at administrere lønudbetaling, ATP, ferie og sygdom til de rette myndigheder.

Ansættelseskontrakt, arbejdsskadeforsikring samt personalejuridisk bistand er fortsat forældrenes ansvar som arbejdsgiver.

Hvis du gerne vil benytte dig af tilbuddet om, at lade kommunen administrere lønudbetaling mm. skal du blot henvende dig til Pladsanvisningen senest en måned før den første lønudbetaling. Der vil blive reduceret i tilskuddet med et beløb svarende til kommunens udgifter til lønadministration.

Tilskuddets størrelse

Furesø Kommune giver tilskud i henhold til lovgivningen.

Det kommunale tilskud udgør for børn i alderen fra 24 uger til 2 år max 6.248,00 kr. pr. måned, og for børn i alderen fra 3 år til skolestart max 3.739,00 kr. pr. måned. Der gives ikke tilskud til eventuel frokostordning. (Beløb gældende for 2019).

Ophør

Furesø Kommune kan opsige ordningen med 6 måneders varsel og forældrene kan opsige aftalen med 1 måneds varsel.

Barnet bevarer sin anciennitet på ventelisten mens det er under ordningen. Ved ophør af ordningen vil det betyde, at barnet er garanteret en plads inden en måned fra opskrivning.

Såfremt ordningen ophører på forældrenes foranledning eller såfremt den ansatte børnepasser fratræder, og barnet ønskes optaget i institution, er barnet ikke garanteret en plads med det samme.

Hvad skal du som forældre gøre

Ansøgningsskema kan rekvireres fra Borger.dk eller ved at benytte selvbetjeningstasten i topbjælken. Alternativt kan I henvende jer til Pladsanvisningen.

I vil efterfølgende blive kontaktet af en dagplejepædagog, som vil aftale et møde med jer og børnepasseren i det/de lokaler, hvor barnet skal passes. Godkendelse af pasningsstedet og børnepasseren skal ske inden ordningen kan træde i kraft. Dokumentation for udgifter, evt. i form af den indgåede aftale/kontrakt med børnepasseren indeholdende de nødvendige oplysninger, skal sendes til Pladsanvisningen inden ordningen kan træde i kraft.

Dokumentation for lønudbetalinger i form af lønsedler skal løbende sendes til Pladsanvisningen.

Klageadgang

Kommunens afgørelse om godkendelse af pasningsaftaler og pasningsordninger kan indbringes for Det Sociale Ankenævn.

Klager over fastsættelse af tilskuddets størrelse, f.eks. i tilfælde af at tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt i forbindelse med deltidspasning, kan alene indbringes for kommunen. Kommunens afgørelse af hvorvidt de enkelte forældre er berettiget til at modtage pasningstilbud, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Sidst opdateret 21. december 2018

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
E-mail: dagtilbudogskole@furesoe.dk

Find Center for Dagtilbud og Skole på Krak